2 đối tượng bị bắt đã tuyên truyền chống Nhà nước như thế nào?

Các đối tượng đã lập các website, trang Facebook móc nối với tổ chức Việt Tân, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối bên ngoài để tiến hành hoạt động chống Nhà nước.