Bắc Ninh trên chặng đường phổ cập nông thôn mới (P3)

25/12/2018 18:09

(kbchn) - Hướng đến một nông thôn mới toàn diện, tỉnh Bắc Ninh đã phát triển, nâng cấp hệ thống trường học, giao thông, thủy lợi, nước sạch. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho công trình ở thôn gắn với phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

Quyết tâm 100% nước sạch về nông thôn

Những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường, mang nước sạch về nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan.

Theo Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng 14 công trình cấp nước sạch tập trung cho 30 xã với tổng công suất thiết kế 70.000m3/ngày đêm, chiếm 30% dân số nông thôn toàn tỉnh. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,69%, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt theo QC 02-BYT đạt 53,3%. Về cấp nước, tính đến tháng 11 năm 2018, 84/97 xã đã có công trình nước sạch đang vận hành, 11 xã có công trình nước sạch đang thi công và 2 xã có công trình nước sạch khởi công mới.

Đặc biệt, các ngành và địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, sử dụng, bảo vệ công trình cấp nước trong “Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày môi trường thế giới”, bằng nhiều hình thức đã thu hút hàng nghìn người tham gia, hưởng ứng.

(Ảnh: ST)

Dự kiến năm 2019, 100% xã trên toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ có nước sạch tập trung. Để thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi nhằm nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất và đời sông, góp phần hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

Để tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, hiện nay, cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, Bắc Ninh xác định một trong những yếu tố tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư là phải nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, có tính kết nối cao tạo tiền đề vững chắc phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ quan tâm đến đầu tư hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ, Bắc Ninh còn đặc biệt chú trọng và ưu tiên nguồn lực cho phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Hết năm 2017, toàn tỉnh cứng hóa được hơn 90% đường giao thông nông thôn và hơn 60% đường giao thông nội đồng, tạo sự kết nối hài hòa giữa các tuyến đường từ trung tâm hành chính tỉnh đến trung tâm các huyện, thành phố, thị xã, các khu công nghiệp tập trung, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận thúc đẩy kinh tế vùng, nhất là tại khu vực nông thôn phát triển. 

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn (Ảnh: ST)

Được biết, công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020, Tỉnh sẽ có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững. 

Là 1 trong 13 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách, bởi vậy nguồn kinh phí được TW hỗ trợ trực tiếp cho công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Ninh không nhiều. Dù vậy,  sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh đã có sự thay đổi đáng kể về cảnh quan, môi trường, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Tỉnh Bắc Ninh cho hay, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong thời gian tới toàn Tỉnh quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra, từ đó thay đổi bộ mặt nông thôn, rút ngắn khoảng cách về đời sống giữa thành thị và nông thôn.

---------------------------------------------------------

English version 

Bac Ninh on the path towards popularization of new rural construction (P3)

Towards comprehensive new rural areas, Bac Ninh province has developed and upgraded its schools, transportation, irrigation and clean water systems, with investment priorities given to projects in villages, which are closely associated with the development of production and people’s life.

Determination to bring clean water to 100% of rural areas

In recent years, Bac Ninh province has implemented many solutions to improve the environment, bring clean water to the countryside, and improve people’s health, contributing to the construction of new rural areas. With various capital resources, the National Target Program on Clean Water and Rural Environmental Sanitation has been strongly implemented in the province, bringing about positive results.

According to the Center for Rural Water Supply and Environmental Sanitation of Bac Ninh province, since 2013, the province has built 14 centralized clean water supply works for 30 communes with a total designed capacity of 70,000 cubic meters a day. These communes make up 30% of the rural population in the province. The percentage of rural people using hygienic water reaches 98.69%, the proportion of rural population using domestic water according to QCVN 02: 2009/BYT of the Ministry of Health reaches 53.3%. Regarding water supply, as of November 2018, 84 out of 97 communes in the province had clean water works in operation, 11 communes had clean water projects under construction and 2 communes had new clean water projects.

In particular, agencies and localities have held many campaigns to encourage local people to participate in building, using and protecting water supply works via such events as “National week for clean water and environmental sanitation” and “World Environment Day”, attracting the participation and support of thousands of people.

(Image source: Internet)

It is expected that in 2019, 100% of the communes in Bac Ninh province will have concentrated clean water. To accomplish that goal, in the coming time, Bac Ninh province will continue improving the irrigation system to raise the quality of rural roads and intra-field roads to meet ever increasing demand for production and life, contributing to fulfilling the objectives of new rural construction.

Completing rural transport system

To continue becoming an attractive destination for investors, along with promoting investment promotion activities and improving the investment environment, Bac Ninh province has defined that to win the trust of investors, one of the most important things to do is to upgrade the transport system to make it synchronous and highly connected, creating a solid premise for socio-economic development.

Bac Ninh not only pays attention to investing in the system of provincial and district roads, but also attaches special importance to and saves its resources for developing rural and intra-field roads. As of the end of 2017, the province concreted more than 90% of rural roads and more than 60% of intra-field roads, creating a harmonious connection between the roads from the provincial administrative center to the centers of districts, cities, towns, concentrated industrial parks; connecting with neighboring provinces and cities; and promoting the development of regional economy, especially rural economy.

Bac Ninh strives to complete rural transport system (Image source: Internet)

It is said that to promote the construction of new rural areas, Bac Ninh province has set the goal of having appropriate socio-economic infrastructure; appropriate economic structure and production forms; agricultural development connected with industrial and service development; rural development closely associated with urban development; rural areas with democracy, equality, stability, and national cultural identity; well-protected ecological environment; and ensured national defense, security and order by 2020.

As one of the 13 provinces and cities with budget self-balancing capacity, Bac Ninh does not receive much financial support for the building of new rural areas from the central Government. However, after nearly 10 years of implementing the National Target Program for New Rural Development, the province has changed significantly in terms of landscape and environment, and the living standards of local people have dramatically been improved. As said by a representative of the province, with the motto “the State and people work together”, the province is determined to fulfill its set objectives in the coming time, thereby changing the face of the countryside and shortening the gap in the living conditions between urban and rural areas.

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang