Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Xem để tưởng nhớ và vinh danh những chiến sĩ của quân chủng Không Quân và binh chủng Phòng Không.