Hải quân: Hiện đại hoá vì chủ quyền biển đảo

27/12/2017 15:05

(kbchn) - Biển là mặt tiền của quốc gia, là không gian sinh sống của hàng triệu người Việt. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hoá, để phát triển kinh tế trước hết phải có hoà bình, an ninh trên biển.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ chủ lực của bộ đội Hải quân. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Hải quân phải hiện đại hoá, cả về phương tiện kỹ thuật lẫn tư quy quốc phòng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt, trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, làm cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng Quân chủng hiện đại trong thời gian tới.

 

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân, cho biết, Quân chủng đã tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt cao, có sức chiến đấu mạnh, đồng bộ, cân đối, đủ 5 lực lượng binh chủng; bố trí lực lượng có trọng điểm trên hướng chủ yếu, khu vực quan trọng, bảo đảm phòng thủ từ xa đến gần, từ nhiều hướng. Những năm qua, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên.

Trong khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã trưởng thành về mọi mặt, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Nhà nước và nhân dân; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động tham mưu chính xác cho cấp trên về biện pháp xử lý các vấn đề xảy ra trên biển. Sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý đúng, nhanh nhạy các tình huống phức tạp. Hải quân đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" đã xác định đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; làm cho đất nước giàu mạnh. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường xây dựng, củng cố, hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, gắn với xây dựng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên và môi trường sinh thái biển.

Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân trên biển cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm: Sức mạnh của chế độ, của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển, mà Hải quân là lực lượng nòng cốt. Chính vì vậy, xây dựng Hải quân cách mạng, hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc là yêu cầu khách quan, phù hợp với những định hướng chiến lược của, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân ta.

Tình hình thế giới thường xuyên thay đổi nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều động thái mới uy hiếp trực tiếp đến chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Để hoàn thành trọng trách được giao, Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Quân chủng đặc biệt coi trọng việc nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở nơi đảo xa, ở đơn vị đặc biệt. Đây là cơ sở quan trọng hàng đầu bảo đảm cho Bộ đội Hải quân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, Hải quân tiếp tục chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế chính sách pháp luật về quốc phòng-an ninh trên biển, quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội.

Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, Quân chủng chủ động tham mưu kịp thời các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển toàn diện đất nước. Các lực lượng Hải quân đang tập trung nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật nhất là những loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại.

Theo đó, Quân chủng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo đảm bảo cho bộ đội tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu đạt tới tinh nhuệ về trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến trong cả 5 môi trường: Trên không, trên bộ, trên biển, dưới ngầm và môi trường điện từ, thủy âm. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác tốt các loại vũ khí trang bị hiện đại, có trình độ chiến thuật cao làm cơ sở để nâng cao trình độ và khả năng tác chiến cho các lực lượng. Nâng cao trình độ bảo đảm kỹ thuật trang bị, vũ khí, nhất là các chủng loại mới, hiện đại một cách đồng bộ, hiệu quả như bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho tàu ngầm, Không quân Hải quân và các lực lượng khác.

Cùng với huấn luyện chiến đấu, Quân chủng cũng coi trọng việc tổ chức huấn luyện diễn tập tổng hợp trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai… nhằm xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền, đấu tranh trên biển; xây dựng các căn cứ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, dịch vụ hậu cần nghề cá phù hợp vừa phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và lao động sản xuất làm kinh tế của các đơn vị Hải quân cũng như ngư dân làm ăn ổn định trên các ngư trường của ta.

  • Thái Bình

 

 

People’s Navy facilitates modernisation to protect national sovereignty

The sea is the nation’s front and the living space of millions of Vietnamese. In the era of integration and globalisation, peace and security at sea is the premise for economic development. Protecting national sovereignty over its sea and islands is a key task of the People’s Navy. To accomplish this task, the force should facilitate modernisation, both in technical means and defensive thinking.

The Naval Command has actively deployed the Resolution of the 9th Army’s Party Congress on building a modern Vietnamese People's Navy. The navy set the Party building work and staff construction as the key task and decisive factor for the successful implementation of its missions. The work has achieved important initial results that will act as a basis for continuing to build a modern military force.

Commander of the Vietnam People's Navy Rear Admiral Pham Hoai Nam said that the force has focused on strengthening its organisation towards a streamlined, flexible, strong and balanced force to ensure its defensive requirements. Over the past few years, the Party organisations within the force have constantly improved their leadership, combat readiness, management and capacity in protecting the nation’s marine sovereignty.

Despite facing a range of difficulties and challenges, the naval officers and soldiers’ capacity have been enhanced. They demonstrate their absolute loyalty to the State and people, with a stable political stance, strong determination and discipline, and a will to sacrifice themselves to protect the Fatherland’s sovereignty over the sea, islands and continental shelf. The Naval Command has actively advised the concerned authorities on measures to deal with incidents occurring at sea. Its creativity and flexibility in leadership has facilitated the prompt and correct handling of complicated situations. The navy has been a key force in the management and protection of the nation’s marine sovereignty, actively contributing to maintaining political stability and a peaceful environment for national development.

The 10th Party Central Committee's fourth plenum's resolution on Vietnam's Marine Strategy by 2020 aims to turn the country into a strong marine nation and to earn wealth from the sea, while firmly asserting national marine sovereignty and making important contributions to the cause of industrialisation and modernisation for a strong and prosperous country. It sets a requirement to strengthen the building, consolidation and improvement of the whole-people’s defence disposition on the sea, in association with the development of the marine economy and the protection of national interests, natural resources and the marine environment.

The strength of the whole-people’s defence on the sea is composed of many factors, including the strength of the regime, the people's war policy, the whole-people’s defence disposition and the people's security disposition on the sea, in which the navy is a core force. Therefore, building a modern and revolutionary navy to firmly protect the sovereignty over the sea, islands and continental shelf is an objective requirement, in line with the strategic orientations by the State and the people’s aspiration.

The world’s rapidly changing and complicated situation with unpredictable factors creates both opportunities and challenges. The new complicated development in the East Sea has directly threatened Vietnam’s marine sovereignty. In order to fulfill the assigned tasks, the navy strives to thoroughly grasp the thoughts and guiding principles of defending the Fatherland reflected in the Party's resolutions and directives. Furthermore, the force is also continuing to develop towards a revolutionary, regular, elite and modern Vietnamese People’s Navy.

Alongside that, the entire force, especially the officials and soldiers stationed in remote islands and at special units, attach great importance to the improvement of their revolutionary morality, qualities and capabilities. This is an important basis to ensure that the navy is always loyal to the Party, the State and the people, while being ready to receive and successfully accomplish all assigned tasks. As a core force in protecting national sovereignty, the navy also continues to take the initiative in advising the Party and State in planning directions and building policies on marine defence and national security in association with socio-economic development.

Regarding the construction of the whole-people’s defence and the people's security disposition on the sea, the force actively advised on the successful handling of incidents to protect national marine sovereignty and maintain friendly relations with neighbouring countries, thus contributing to sustaining political stability and creating a stable environment for comprehensive national development. The navy is focused on raising its training standards and combat readiness, as well as improving its management of troops, weapons and technical equipment, particularly new and modern weapons.

The force upholds innovation and improvement in training to facilitate an elite navy in terms of combat ability and professional expertise, while striving to reach the elite level in terms of command and tactical operations on all five aerial, land, sea, underground and electromagnetic-sonic fields. Naval troops have been trained to master modern weapons with high tactical qualifications to lay a basis for raising the fighting ability of the whole force. Technical improvement for equipment and weapons is also another focus, especially for new and modern types, such as ensuring fleet life cycle management for submarines.

Along with combat training, the navy also organises rehearsals in search and rescue and disaster recovery. It continues to invest in upgrading facilities for marine task deployment and fisheries logistic services to serve naval units’ combat readiness and economic production, as well as fishermen’s activities in Vietnamese fishing grounds.

Thai Binh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

;
lên đầu trang