“Không biết đường nào mà lần” Từng đi Mỹ và nhiều lần tư vấn cho khách hàng xin visa sang Mỹ, ông
Hà Nội