Hoan hô Đồng Nai: Linh mục phản động Nguyễn Duy Tân đã bị xử lý.

Ông Tân viết : “Nếu các linh mục chúng ta mà đoàn kết , thì Cộng Sản sẽ phải giải tán sớm thôi . Cộng sản giải tán để cho dân đỡ khổ”.