KBCHN212 Nguyễn Thanh Tú và phiên tòa sắp đến

Xem Nguyễn Thanh Tú cắm vòi bạch tuộc và chặt đầu bạch tuộc Việt Tân