Lê Văn Sáng chửi Ngô Kỷ mà kị tên người khác

Viết lịch sử hay hồi ký mà dấu mẹ nó tên thì viết làm cái chó gì cho nó khổ.