LM Nguyễn Đình Thục: Xây dựng hay phá hoại

Không thể nói đây là hành động tranh đấu sự cố môi trường Formosa