Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Long An - High-tech agriculture in Long An province

29/12/2020 20:30

(kbchn) - Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp là 1 trong 2 chương trình đột phá mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đề ra. Theo đó, mục tiêu đề án là: Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Developing high-tech agriculture associated with restructuring is one of the two breakthrough programs proposed by the 10th Provincial Party Congress of Long An. The project aims to build an agricultural production model with high technologies and develop it into a large commodity production sector  with high competitiveness and  environmental friendliness meeting the requirements of promoting agricultural development and rural industrialization and modernization.

Lúa, thanh long, rau màu và bò thịt là 4 loại cây trồng, vật nuôi được lựa chọn để thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào các khâu chính nhưgiống, canh tác và sau thu hoạch. Cây lúa tập trung chủ yếu tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, cây thanh long ở huyện Châu Thành, cây rau ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và con bò thịt ở huyện Đức Hòa, Đức Huệ.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ, chỉ sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, không sử dụng phân, thuốc hóa học, giảm được 40-50% lượng phân đạm, sử dụng “Máy bay thông minh siêu nhẹ trong phun thuốc quản lý dịch hại trên cây trồng”,... sản phẩm đạt tiêu chí lúa sạch, được người dân đồng tình ủng hộ.

Sau thời gian thực hiện, vùng lúa xây dựng được 22.320,8ha/20.000ha ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đạt 111,6% kế hoạch. Năm 2020, sản lượng lúa của Long An ước đạt khoảng 2,8 triệu tấn; trong đó, lúa chất lượng cao đạt hơn 1,4 triệu tấn. Các loại giống lúa chất lượng cao được nông dân sử dụng gieo sạ như: Nếp IR 4625, Đài Thơm 8, OM 4900, Nàng Hoa 9,...

Rice, dragon fruit, vegetables and beef cattle are four types of crops and animals selected for the application of high technology in main stages such as breeding, cultivation and post-harvest. Rice is grown mainly in the districts located in the Dong Thap Muoi  area of the province, dragon fruit in Chau Thanh district, vegetables in Can Duoc and Can Giuoc districts, and beef cattle in Duc Hoa and Duc Hue districts.

The organic rice production model here only uses organic fertilizers and bio-products. Nitrogenous fertilizers have been reduced by 40-50%. Ultra-light smart aircrafts are used to spray pesticides. The locally grown rice meets the criteria of organic farming and wins the trust of the people.

Implementing the model for a period of time, the province now has 22,320.8 ha of high-tech rice while the planned area is only 20,000 ha, thus meeting 111.6% of the plan. This year, the rice production of Long An is estimated at about 2.8 million tonnes, including  over 1.4 million tonnes of high-quality rice. The high-quality rice varieties chosen by the farmers include IR 4625 sticky rice, Dai Thom 8, OM 4900, Nang Hoa 9, etc.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa chất lượng cao, góp phần tăng năng suất giảm chi phí. Mechanization applied to the production of high quality rice to increase yield and reduce costs

Ứng dụng công nghệ cao vào cây thanh long, nông dân mạnh dạn sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học trong quá trình sản xuất thanh long nhằm cải tạo đất, tăng hoạt động của rễ giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, quản lý một số nấm bệnh vùng rễ. Đồng thời, người dân cũng được làm quen với việc ghi chép nhật ký sản xuất, từng bước chuyển đổi canh tác theo hướng VietGAP, GlobalGAP.

Mô hình tưới nước tiên tiến giúp người dân tiết kiệm được 50% - 80% công tưới và điện năng tiêu thụ, tiết kiệm 10% - 40% lượng phân bón, tiết kiệm lượng nước sử dụng, tăng hiệu quả hấp thu, hiệu suất phân bón, góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho người sử dụng. Ước tính khi thực hiện mô hình tưới tiết kiệm, nông dân giảm chi phí công lao động, nước tưới, điện năng tiêu thụ, phân bón khoảng 2 - 4 triệu đồng/ha/tháng. 

Máy băm cành dùng ủ phân hữu cơ từ cành nhánh thanh long có tác động tốt trong việc vệ sinh vườn và quản lý nguồn bệnh từ nguồn xác bã cành nhánh; sử dụng chế phẩm sinh học phân hủy tốt xác hữu cơ, sau đó được sử dụng bón lại cho cây thanh long. Đến nay, tỉnh có gần 2.100ha thanh long ứng dụng công nghệ cao. Quả thanh long đã được bán tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Applying high technology to dragon fruit farming, farmers use organic fertilizers and biological products  to improve soil and help the roots absorb nutrients better. The management of some fungal diseases of the root zone is also conducted well. Rice growers here also get used to keeping a production diary, step by step changing cultivation towards VietGAP and GlobalGAP-certified production.

Advanced watering model helps people save 50% - 80% of irrigation labor and power consumption and 10% - 40% of fertilizer, and increase fertilizer absorption rate, contributing to boosting economic efficiency. It is estimated that when implementing the economical irrigation model, farmers can reduce labor costs, irrigation water, power consumption and fertilizer by about VND2 - 4 million/ha/month.

Branch choppers used to make compost organic fertilizer from dragon fruit branches have a good effect in garden cleaning and in managing the pathogen from the branch residue source. People use bio-products that decompose good organic matter to fertilize their dragon fruit plants. Up to now, the province has had nearly 2,100ha of dragon fruits applying high technology. Dragon fruit has been sold in supermarkets across the country and exported to many countries around the world.

Xử lý ra hoa trái vụ giúp nông dân Châu Thành có thu nhập cao. Handling off-season flowering helps farmers in Chau Thanh have high income

Tỉnh Long An đã xây dựng được 08 chuỗi rau an toàn, tiêu thụ chủ yếu tại các siêu thị, chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Đồng thời có thể xuất khẩu với giá rất tốt sang thị trường Mỹ, châu Âu và các thị trường khó tính khác. Việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ dừng lại ở việc triển khai thực hiện các mô hình trong nhà lưới, nhà kính mà còn nhân ra diện rộng những diện tích sản xuất nông nghiệp ngoài trời;

Việc nông dân lắp đặt hệ thống tưới thông minh, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng, đưa các giống rau có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; sử dụng các loại phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học,... tạo ra các sản phẩm rau sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm, năng suất đạt gấp 5- 10 lần so với canh tác truyền thống.

Long An province has built 8 safe vegetable chains whose products are sold mainly to supermarkets, wholesale markets, collective kitchens at companies based in HCMC and Long An. They can also be exported at a very good price to the US, Europe and other demanding markets. Hi-tech agricultural models mean more than the application of net houses and greenhouses. They have been carried out in large-scale outdoor farming areas.

Farmers install smart irrigation systems, spraying system and drip irrigation, and use high-yield and high-quality vegetable varieties, organic fertilizers and biological products, etc. This helps creating clean vegetable products, ensuring food safety and gaining the yield that is 5-10 times higher than that of conventional farming.

Qua đánh giá, so với trồng rau truyền thống, mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao ít sâu, ít bệnh hơn. Vì vậy, số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm đáng kể. High-tech vegetable production models suffer from fewer pests and diseases than conventional ones. So, the use of pesticides is significantly reduced.

Những năm gần đây, nuôi bò thịt ở tỉnh Long An phát triển rất mạnh, nhiều nhất là ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Theo thống kê, đàn bò thịt của 2 huyện này hiện có gần 68.000 con – chiếm gần 80% tổng đàn bò thịt của toàn tỉnh Long An; bình quân một chuồng nuôi quy mô 10 – 12 con, người nuôi có thể thu về trên dưới 100 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn gieo trồng thâm canh các giống cỏ có năng suất và chất lượng cao, hướng dẫn nâng cấp và điều chỉnh kết cấu chuồng trại thích hợp quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học… ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.

In recent years, beef cattle farming in Long An province has developed very strongly, especially in Duc Hoa and Duc Hue districts. According to statistics, the beef herds of these two districts currently have nearly 68,000 heads, accounting for nearly 80% of the total beef herd of Long An province. On average, a farmer that raises 10 - 12 heads can earn about VND 100 million/year.

In particular, farmers are provided with breeding techniques, as well as methods to grow high-yield and high-quality grass and upgrade their barns to practise high-tech livestock production.

Lợi nhuận hấp dẫn nên phong trào nuôi bò ở Long An phát triển rất mạnh. Bringing farmers high profits, the cow raising movement in Long An is strongly developed.

Để thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thời gian tới, tỉnh Long An tập trung đánh giá, rà soát kết quả thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên xác định được đối tượng cây trồng, vật nuôi, quy mô diện tích, địa điểm, loại công nghệ áp dụng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Đặc biệt, tỉnh sẽ rà soát quy hoạch đất, lựa chọn quỹ đất sạch, kêu gọi, tìm kiếm, lồng ghép các nguồn lực khác nhau để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nhằm phục vụ sản xuất với công nghệ tiên tiến.

In order to attract investment in high-tech agriculture, Long An province will focus on evaluating and reviewing the results of implementation of agricultural planning with priorities given to the identification of crops and animals which are suitable for production with advanced technologies based on natural, socio-economic conditions of each region. In particular, the province will review its land fund, seek for investment and integrate different resources to complete the infrastructure system to serve production with advanced technology./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang