Ông Phan Kỳ Nhơn và "Thủ Tướng" Đào Minh Quân hợp tác chính sách "Việt Không Giết Việt"???

Hôm nay, điện thoại tôi bị "reng" inh ỏi vì đồng hương khắp nơi thắc mắc gọi hỏi han tin tức, tựu trung thì có cùng câu hỏi là có phải ông Chủ tịch Phan Kỳ Nhơn và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai đang hợp tác chặt chẽ với Thủ Tướng ĐMQ