The Vietnam War là tập phim chuẩn bị mất 6 năm đề thực hiện trung thực về cuộc chiến ở Việt Nam khởi đầu từ ngày Hồ Chí Minh rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước đến ngày thống nhất đất nước.
Hà Nội