Đài hữu nghị tại tỉnh Koh Kong là đài thứ chín được hoàn thành trùng tu, tôn tạo theo Dự án trùng tu, tôn tạo 17 đài hữu nghị trên toàn lãnh thổ Campuchia do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ. Hoạt động này nằm trong chương trình kỷ niệm 50 năm
Hà Nội