Tổng thống Donald Trump dự diễn hành ngày quân lực Bastille Day Parade

Amazing. President Trump salutes U.S. troops in Bastille Day Parade. Paris, France. July 14, 2017. Lễ Độc Lập của Pháp.