Trình Bộ Chính trị phê duyệt 184 người vào BCH Trung ương khóa mới

01/10/2019 10:37

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu phê duyệt quy hoạch với 372 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý; trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII với 184 người.

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Giảm 15.200 cấp trưởng và phó, tiết kiệm 10.000 tỷ

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kịp thời tham mưu thể chế, cụ thể hóa nhiều chủ trương, nguyên tắc, giải pháp lớn về công tác cán bộ thành các chỉ thị, quy định, quy chế cụ thể.

Việc này góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trinh Bo Chinh tri phe duyet 184 nguoi vao BCH Trung uong khoa moi hinh anh 1
Ban Tổ chức Trung ương đã trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII với 184 người. Ảnh: TTXVN.

Tinh thần được quán triệt là kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần tử cơ hội, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực… Không để sót người có đức, có tài; có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Cùng với đó, ngành đã tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Cụ thể, tham mưu phê duyệt quy hoạch đối với 372 lượt cán bộ các chức danh diện Trung ương quản lý; trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đối với 184 người; tham mưu phối hợp thẩm định 667 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Đồng thời, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 907 trường hợp diện Trung ương phải thẩm định; chủ trì phối hợp tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII…

Các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII được triển khai tích cực, toàn diện và đạt kết quả quan trọng.

Theo số liệu thống kê bước đầu, tính đến 30/6, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế…

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỷ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Giới thiệu nhân tố mới, có uy tín làm nhân sự cấp ủy khóa tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhắc đến một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm.

Trinh Bo Chinh tri phe duyet 184 nguoi vao BCH Trung uong khoa moi hinh anh 2
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát nhân sự tái cử, giới thiệu nhân tố mới vào cấp ủy nhiệm kỳ tới. Ảnh: N.K.

Trước hết là tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu chú trọng rà soát nhân sự tái cử và tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng nhỏ đi bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực,tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang